ПЕЧЕРСК


ЗМІСТ

ЗМІСТ

ЗМІСТ

«Читайте для познания Киева...> (Т, Ананьева)    5

ОПИСАНИЕ КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА И

КИЕВСКОЙ ИЕРАРХИИ    36

ОПИСАНИЕ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ    271

ІСТОРИЧНІ СТАТТІ    393

О древностях, найденных в Киеве    394

Примечания на грамоту великого князя Мстислава Володимировича    399

БИОГРАФИЯ ЕВГЕНИЯ, МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО, 427 1835 ГОДА

ДОДАТКИ (Т. Ананьева)    439

Примітки    440

Короткий словник рідковживаних термінів    451

Основна література про життя та діяльність митрополита Євгенія Болховітінова    456

Іменний покажчик    457

Географічний покажчик    477

ЗМІСТ    482

Пам'ятки історичної думки України

Болховітжов Євгеній, митрополит ВИБРАНІ ПРАЦІ З ІСТОРІЇ КИЄВА

Оформлення художника Ю. В. Бойченка

Художній редактор О. Г. ГригІр Технічний редактор Л. І. Швець Коректори И. М. Хропата, Т. В. Шмиговська

Здано до набору 22.03.96. Пщп. до друку 30.08.95. Формат 84Х 108/32. Папір друк. № 1. Гарн. Тип, Тайме. Вис. друк. Ум. друк. арк. 25,62. Ум. фарбовідб. 25,62. Обл.-вид. арк. 34,30. Вид. № 3429. Зам. № 5-98. Видавництво «Либідь» при Київському університеті, 252001 Київ, Хрещатик, І О

Свідоцтво про державну реєстрацію № 05591690 від 23.04.94,

СП «1СА», Київ, вул. Володимире ька, 42

Акціонерне товариство «Київська книжкова фабрика», 252054 К я ї в-54, вул. Воровського, 24.

Волхов іт і нов Євгеній, митрополит.

Б79 Вибрані праці з історії Києва / Упор., вст. ст. та додатки Тетяни Ананьєвої.— К.: Либідь— ІСА, 1995.—488 с. («Пам’ятки Історичної думки України»^

ISBN 5-325-00282-1.

Київський митрополит Євгеній Болховітінов (1767—1837) — відомий історіограф, збирач і дослідник пам’яток писемності, педагог, проповідник, яскрава й багатогранна особистість — залишив велику творчу спадщину. До збірки увійшли переважно його твори «київської орієнтації», а також біографія митрополита. Текст пам’ятки супроводжується необхідним науково-довідковим апаратом.

Для істориків, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться духовним життям старого Києва.

Б

ББК 63.3 (4УКР-2К)

0603020902-073

Без оголошення

488

224-95

1

Див. про це, напр,: Оглоблин О. Люди старої України. Мюнхен, 1959. С. 82—83.

2

Таи же. С. 137.

3

‘ Библногр. Записки. 1859. № 3. С. 66.

4

ЦНБ НАН України. IP. 646/592 С, арк. 6.

5

в Там же. Арк. 1.

6

   Там же. Арк. 2.

7

   Там же. Арк. 2 зв.

8

   Болховитинов Е. Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии, собранное из истории, архивских записок и сказаний. Воронеж, 1800.

И

9

   Рус. Архив. 1873. № 3. С. 389.

10

   Там же.

11

   Цит. за: Абрамович Д. Памяти митрополита Евгения (Болховитинова) : К 150-летию со дня его рождения // Ист. Архив. 1919. № 1. С. 212.

12

Більша частина цього листування була опублікована: Переписка митрополита Киевского Евгения с государственным канцлером Н. П. Румянцевым и с некоторыми другими современниками. Воронеж, 1868. Вып. 1. С. 1—40; 1870. Вып. 2. С. 41—92; 1872. Вып. 3. С. 93—125 (далі: Переписка...).

13

6 ЦДІА України. Ф. 182, on. 1, спр. 16.

14

Ивановский А. Памяти Высокопреосвященного Евгения, митрополита Киевского // Журн. Мин. нар. просвещения. 1867. № 12. С. 751.

15

Письма Киевского митрополита Евгения Болховитинова к игумену (впоследствии архимандриту) Серафиму Покровскому (1822—1837). К., 1913.

16

13 Труды Киевской Духовной Академии. 1910. № 7—8. С. 526,

17

Там же. 1913. № 5. С. 75.

18

   Там же. С. 76.

19

   Ивановский А. Памяти Высокопреосвященного Евгения... С. 750.

20

   Переписка... С. 58.

21

   ЦНБ НАН України. IP. Ф. 175, од. 1057.

22

2а Російська національна бібліотека. Відділ рукописів, (далі; РНБ. ВР)

23

Ф. 542, од. 211, арк. 6.

24

36 Максимович М. Письмо о митрополите Евгении П. Г. Лебединце-ву // Киев. Епарх. Ведомости. 1868. № 5. С. 201. і7 Там же. С. 199.

25

20 Цит. за: Полетаев Н. Дополнения к исследованию «Труды митрополита Киевского Евгения Болховитинова по истории русской церкви» // Правосл. Собеседник. 1891. Ч. 3. С. 98.

26

Там же. С. 98—99.

27

   РНБ. ВР. Ф. 542, од. 211, арк. 7—8.

28

   Переписка... с. 65.

29

62 ЦДІА України. Ф. 711, оп. З, од. 4082, арк. 1; цензурний примірник рукопису зберігається в IP ЦНБ НАН України.

30

Там же. Од. 4086, арк. 1.

31

^ Тзм ікс Арк З

32

Труды Киевской Духовной Академий. 1913. № 2. С. 284.

33

Архів Санкт-Петерб. від. Ін-ту Історії Росії Російської Академії наук (далі: Архів СПб. ВНР). Ф. 238, оп. 2, од. 136/2, арк. 16.

34

Переписка... С. 8.

35

   Там же. С. 9.

36

   Переписка Евгения с Державиным. СПб., 1868, С. 77.

37

   Переписка... С. 4.

38

Там же.

39

   Переписка Евгения'с Державиным. С. 97.

40

   Там же. С. 108.

41

   Там же. С. 129.

42

   Там же. С. 111.

43

Словарь русских светских писателей... М., 1845. Т, 1. С. 86.

44

Восстание декабристов: Документы. М., 1976. Т. XIV. с. 166; 1986. Т. XVI. С. 295.

45

40 Лепехин М. П. К истории работы Евгения Болховитинова над Словарем русских писателей//Книга в России XVIII — середины XIX в. Л., 1989. С. 170, 171.

46

   Ивановский А. Памяти Высокопреосвященного Евгения... С. 738.

47

   Иконников В. С. Очерки русской историографии. К., 1891. Т. 1, кн. 1. С. І75.

48

   Ивановский А. Памяти Высокопреосвященного Евгения... С. 738.

49

   Абрамович Д. И. Памяти митрополита Евгения... С. 203.

50

   Цит. за: Каргер М, К. Древний Киев. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 34.

51

   Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Се-рапиона (1804—1824)//Киев. Старина. 1884. № 7. С. 436.

52

№ Переписка... С. ПЗ.

53

ЦНБ НАН України. !Р. Ф. 175, од. 1057, арк. 19,

54

   Там же. Ф. II, од. 22951, арк. 3.

55

   Щербина В. Спроби організації наукової Історичної праці в Києві у першій половині XIX ст.//Україна. 1929. № 32. С. 12.

56

   Из семейного архива//Киев. Старина. 1891. № 5. С. 197.

57

Иконников В.С. Киев в 1654—1855 гг.//Там же. 1904. № 12. С. 655.

58

01 Русские портреты XVIII и XIX столетий. СПб., 1908. Т. IV. С. 71.

59

ЦНБ НАН України. IP. Ф. II, од. 11951, арк. 32зв.—33.

60

   Цит. за: Ивановский А. Высокопреосвященный Евгений, митрополит Киевский и Галицкий. СПб., 1871. С. XXXI.

61

   ДІА Росії (СПб.). Ф. 797, on.5, спр. 18030, арк. 2—5.

62

   Переписка Евгения с Державиным. С. 87.

63

   Архів СПб, ВНР. Ф. 238, оп.2, од. 136/3.

64

   Архів СП6. Від. РАН. Ф. 8, on. 1, № ЗО, арк. 293.

65

   Архів СПб. ВИР, Ф. 238, оп,2, од. І36/3, арк. 16.

66

   Там же. Арк. 11.

67

   Там же. Арк. 17.

68

   Несторова летопись по Кенигсбергскому списку,* издан, в С,-Петербурге 1767 г., стран. 8,

69

   Eusebti Pamphili Caesar. Histor, Ecclesiast, Ub, I., cap, 3.

70

   Нестор, стран. 15.

71

   Stritteri Memoriae Populorum„ edit. Petropoli, 1771 —1779, tom II,

72

pag. 962 et sq.

73

Татищева* Росс, история, изданная в М. и С.П.Б. с 1768—1784, част. 1, стран. 48 и част. II. стран. 366.

6 Нестор, стран. 22 и 2S *.

74

   Нестор, стран. 45 и 55.

75

   Нестор, стран. 59,— В издании Кенигсбергского списка прибавлено ■з Новгородской летописи по списку Татищева, что священник сей был при ■ей втайне.

76

   Нестор, стран. 54 и 55.

77

   Нестор, от стран. 73 до 85.

78

   Нестор, стран. 71.— Киевская церковь празднует их память июля 12.

79

   Нестор, стран. 45.

80

   Киевский Синопсис, издан Киеве к., 1823 г., стран. 27.

81

   Нестор, стран. 19.

82

   Шлецер в Сводном Несторе русского перевода, издан, в С. П. Б. с 1809—1819, част, II, стран. 248.

83

і(>Степенная Книга, част. I, стран. 141; Нестор, стран. 84.

84

Летоп. Воскресенская, часть I, стран. 153, издан, в С. П. Б., 1793 и 1794; Софийск. временник, изд. в М., 1820, часть I, стран. 87.— Но сию церковь построил уже Ярослав.

85

отгадать не можно. Неизвестно также, на какой части церкви находилась надпись сия, и когда обломки ее вмазаны в стену. Изображение ее, впрочем не совсем верное, можно видеть в Истории Российского государства (издан. 2, том. VIII, стран, 143 примечаний) и в Описании города Киева, соч М Ф. Берлинским,* издан, в С. П. Б., 1820 г. Неизвестно даже и то, во имя какого праздника Владимир создал Десятинний храм Ибо Нестор наименовал его только просто церковью Пресвятой Богородицы (стран. 85). Но под годом 996, описывая построение Владимиром Преображенской Спас-кой в Василеве церкви и осмидневное празднование освящения ее, Нестор говорит И праздновав осмь дний, князь возвращается ко Успению Святей Богородице и ту паки сотворяше праздник велик, созывая безчисленное множество народа. Из сего можно заключить, что Десятинная церковь была во имя Успения Богородицы. Ныне же храмовый праздник там совершается 8 сентября на день Рождества Богородицы, вместе с Киево-Софийским собором.

86

Киевский Синопсис, стран, 55; Кальнофойского Тератургима, стран. 53.

30 Татищева Росс, истор., том. Ї, стран. 36.

87

   Стран. 105.

88

   Ипатьевский список и Синопсис Киевский, стран. 62 и Пролог под 26 числом ноября.

89

Летопись Софийская, издан, в М., 1840 г., часть I, стран. 107 и 153; Воскресенская, изд. н С. П. Б., 1793, часть I, стран. 175 и 185; Никонова, часть I, издан. С. П. Б., 1767, стран. 124 и 134; Архангелогородская, издан, в М., 1781, стран. 42 и 46; Русский временник, издан в М., 1790, часть I, стран. 57 и 59; Новогородская древняя, издан, в М., 1781, стран. 2 и 3, и в продолжении Древн. Росс. Вивлиофики, часть 2, издан, в С. П. Б., 1786, стран. 341 и 342; Несторова, издан, в С. П. Б , 1767, стран. 105; ПалинодияЗахарии Копыстенского, часть 3, раздел 2, артикул 1, по списку Киево-Печерскому, лист. 388 на обороте; Киевск. Иерархический Каталог, на-печ. В. Рубином в московском Любопытном Месяцеслове, 1776, стран. 60 и 61.—Историограф Н. М. Карамзин в И. Г. Р. (том 2, стран. 28 и при-меч, 34) полагает, что Ярослав устроил златые киевские врата по примеру константинопольских, императором Феодосием Великим воздвигнутых. А польские историки уверяют, что они существовали еще в 1018 г, при взятии Киева королем их Болеславом Храбрым, который, якобы, проезжая сквозь них, чдарил в них мечом, от того ущербившимся н прозванным щербцем и проч. 1см. Naruszewicza Historya Narodu Polsktego, tom II, под годом 1018). Впрочем, и Нестор не говорит ясно о построении Златых врат Ярославом, а тать ко сказал заложи Ярослав град великий, у него же града суть врата ллатые, а Киевский Синопсис говорит, что Ярослав обновил златые врата после Болеслава.

90

   Нарушевича Historya Narodu Polskiego od poczatku chrzescianstwa, druk. w Warszawie, tom. II, 1780, kart. 197— Книга Михалона Литвина, на 3 страницу коей он ссылается, известна под названием De moribus Tartaro-rum etc.

91

   Киевский Синопсис, стран. 62,— В Софийском соборе хранились и договорные грамоты князей. См. Татищев. Росс, истор., част. Ш, стран. 310.

92

Procopi! Cauffidici de aedificiis Dni. lustiniani, lib. I, cap. I, inter scriptor; Hist Byzant.

93

2 Кедрина Деяния церковные и гражданские, руск. перев., напечат. в Москве 1794 г., лист. 72 и 76.

Так полагали и западные историки. Павел, диакон Аквилейский, VIII века^ историк, в Истории своей (lib. I, pag. 25) пишет о б Иустиниано-вой новой Софийской церкви: Exstruxit quoque idem princeps (lustinianus) intra urbem Constantinopolim Christo Domino, qqui est sapientia Dei Patris, templnm, quod Graeco vocabulo АГ/AN 20ФМА, id est, sauctam sapientiam nominavit. cujns opus adeo euneta aedificia excelHt, ut in totis terrarum spatiis huic simile non poffit inueniri.

95

® Socrates Histor. Ecdesiast, lib. II, cap. 16.

96

Св. Игнатий в послании к емнрнянам. С в. Амвросий о вере, в книге 1, гл. 15; Августин о граде Божии, книга 17, гл. 20.

97

а Амвросий б 1 книге о вере гл. 15; Св. Афанасий в 5 слове на Ариак; Анастасий Никейский в 40 вопросе на Св. Писание.

98

Св. Игнатий в послании к Филипписеям. О прочих западных см. Сог-nelii a Lapide Commentar in proverbia Solomonis, cap. 9.

99

Об именах сих ангелов и их изображения см. в Четиих-Минеях иод числом 26 марта.

100


Избранные труды по истории Киева, Митрополит Болховитинов Е., 1995

© Copyright 2013-2015

пишите нам: webfrontt@gmail.com

UA | RU